Tuesday , August 11 2020

Ekipeve shumëdisiplinore të DAR: “Integrimi i fëmijëve me AK në arsimin e detyruar”

Shoqata “MEDPAK” në bashkëpunim me “Save the Children”, Ministrinë e Arsimit dhe Drejtoritë Arsimore Rajonale të qyteteve Korçë dhe Vlorë, që prej vitit 2011 ka mundësuar ngritjen dhe konsolidimin e dy ekipeve shumëdisiplinore të këtyre Drejtorive, për të vlerësuar fëmijët me AK dhe për të mbështetur procesin e arsimimit të tyre në kopshte e shkolla gjithpërfshirëse

site-logoSave+The+Children+LogoNë këto grupe marrin pjesë: specialistë të arsimit, punonjës të shërbimit psiko-social në shkolla, mësues, punonjës të zyrave të shërbimit social në bashkitë respektive, si dhe punonjës shëndetësie (mjekë specialistë). Si rezultat i përpjekjeve të koordinuara të të gjithë anëtarëve të ekipeve shumëdisiplinore është bërë e mundur përfshirja e 20 fëmijëve me ak në kopshtet e shkollat e arsimit bazë në qytetet Korçë dhe Vlorë në periudhën Janar 2011 Prill 2012.

Në saje të kësaj mbështetje, një numër i konsiderueshëm fëmijësh (rreth 121 fëmijë me Aftësi të Kufizuara), kanë përfituar nga një arsimim më cilësor e në përshtatje me veçoritë e tyre individuale

Puna për zbatimin e projekteve ndër vite është përqendruar në këto drejtime:

  1. Në aplikimin dhe përhapjen e praktikave gjithpërfshirëse mësimore e sociale më të përshtatshme, lidhur me arsimimin e fëmijëve me Aftësi të Kufizuara, në 12 kopshte dhe në 12 shkolla në qytetet. Korçë, Gjirokastër, Vlorë.
  2. Në përgatitjen e edukatorëve, mësuesve dhe punonjësve të shërbimit psikologjik të kopshteve e shkollave në këto qytete, për të arsimuar fëmijët me Aftësi të Kufizuara në kushte të barabarta sikurse dhe bashkëmoshatarët e tyre.
  3. Në krijimin e një atmosfere mikpritëse dhe mbështetëse për fëmijët me Aftësi të Kufizuara nga bashkëmoshatarët, mësuesit, psikologët, prindërit dhe fëmijët e tjerë.
  4. Në fuqizimin e ekipeve mbështetëse të drejtorive arsimore në qytetet Vlorë dhe Korçë për të vlerësuar fëmijët me Ak dhe për të mbështetur procesin e arsimimit të tyre në kopshte e shkolla gjithëpërfshirëse.
  5. Në rritjen dhe fuqizimin e prindërve të fëmijëve me AK si grup interesi për realizimin e të drejtës për arsim për fëmijët e tyre me Aftësi të Kufizuara, si dhe në rritjen e nivelit të ndërgjegjësimit e sensibilizimit të tyre për rëndësinë e përfshirjes aktive në ekipet mbështetëse të shkollave e kopshteve.
  6. Në zgjerimin e kapaciteteve profesionale të grupeve/ekipeve mbështetëse të shkollave dhe kopshteve për të vlerësuar aftësitë e fëmijëve në fushën akademike, si dhe për të mbështetur procesin e hartimit dhe zbatimit të PEI – ve për fëmijët me AK.
  7. Në konsolidimin e bashkëpunimit me institucione dhe struktura të tjera që punojnë me dhe për fëmijët, si dhe në vendosjen e urave të bashkëpunimit me institucionet e arsimit special për të përshpejtuar dhe lehtësuar procesin e shndërrimit të tyre në Qendra Burimore, duke u dhënë mundësi gjithë fëmijëve me AK për t’u arsimuar.

Lexo gjithashtu

Tavolinë e rrubullakët në Berat, Korçë e Dibër

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …