Saturday , August 8 2020

“Përdorimi i instrumentave psikometrike”

Projekt në Qytetin e Tiranës me Grant të Fondacionit “SOROS” në Shqipëri
Kohëzgjatja e projektit (muaj):  6 muaj, (Qershor-Nëntor 2012)

Qëllimi i projektit:

 • Aplikimi në praktikën klinike i instrumentave specifike për diagnostikimin e saktë të Autizmit.img
 • Do të trainohen 20 profesionistë nga institucione shtetërore e OJF që ofrojnë shërbime ne fushën e fëmijëve rreth administrimit të pyetsorëve që ndihmojnë në diagnostikimin sa më të saktë të autizmit.
 • Do të behet validimi i pyetësorit RBS-R të sjelljeve përsëritëse në 60 fëmijë me autizëm dhe 60 fëmijë që nuk kanë simptoma të autizmit të cilët  do të jenë grupi i kontrollit.

Objektivat e projektit:

 • Pajisje e profesionistëve që punojnë me fëmijët autikë me njohuri bazë rreth instrumentave psikometrikë që përdoren për diagnostikimin sa më të saktë të Autizmit
 • Dhënie e njohurive bazë rreth administrimit të instrumentave psikometrikë.
 • Validim i RBS-R (Shkalla e sjelljeve përsëritëse e revizionuar) me qëllim përdorimin e këtij instrumenti nga profesionistët për qëllime studimesh
 • Përfituesit kryesorë:
 • Profesioniste qe punojne me femijet autike
 • Femijet me autizem
 • Prinderit e femijeve me autizem

Aktivitetet kryesore:

 • Trainimi i profesionisteve per administrimin e pyetesoreve CARS dhe RBS-R
 • Administrimi i pyetesoreve CARS dhe RBS-R
 • Validimi i RBS-R

Rezultatet e pritshme:

 • Trainim i 20 profesionisteve me njohuri mbi instrumentat psikometrike qe perdoren ne diagnodtikimin e autizmit dhe evidentimin e llojit te sjelljeve perseritese.
 • Trainim i 20 profesionisteve per administrimin praktik te ketyre instrumentave
 • Validimi i RBS-R per perdorimin e ketij pyetesori nga profesionistet per qellime studimore.
 • Hapja e rruges drejt standartizimit te ketyre instrumentave, me qellim aplikimin ne popullata klinike.

Lexo gjithashtu

Tavolinë e rrubullakët në Berat, Korçë e Dibër

Në kuadër të projektit “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …