Tuesday , October 4 2022

FTESË PËR OFERTA: “Ofrim i shërbimeve”

[ Përfunduar ]

Shoqata MEDPAK po zbaton ne Bashkine Lezhe projektin “Rritja e kapaciteteve te organizatave te shoqerise civile per te mbrojtur te drejtat e personave me aftesi te kufizuar” në bashkepunim me World Vision.

Ne kuader te aktiviteteve qe organizata do te zhvilloje kemi nevoje per ofrimin e sherbimeve, si salle takimesh, dreke, sherbim katering dhe refreshments, si ne kerkesen per oferte bashkengjitur ketij njoftimi.

Theksojme se ambjenti, salla e takimeve, bari/restoranti duhet te jete te aksesueshme dhe te pershtatshme per personat me aftesi te kufizuar. 

Gjeni bashkengjitur ketij njoftimi kerkesen per oferte, te cilen ju duhet ta plotesoni me çmimet perkatese per secilin ze dhe pasi ta keni plotesuar do ju luteshim qe oferten te na e dergoni me e-mail ne adresen info@medpak.org ose me poste, ne adresen:
Shoqata “MEDPAK”, Rruga Qazim Murtini, ndertesa nr 13, lagja nr 2, Librazhd, Shqiperi, brenda dates 1 Korrik 2019. 

Ju faleminderit!