Sunday , January 17 2021

TË GJITHË NË SHKOLLË

PËR TË REGJISTRUAR FËMIJËN NË SHKOLLË DUHET TË DORËZONI NË DREJTORINË E SHKOLLËS:te-gjithe-ne-shkolle

 1. Çertifikatë personale
 2. Vërtetim banor lagjeje
 3. Librezë vaksinimi
 4. Vërtetimin e vizitës tek okulisti
 5. Vërtetim nga kopshti që fëmija juaj e ka vazhduar kopshtin

Në rast se fëmija juaj ka nevoja të veçanta arsimore ju keni të drejtë të kërkoni nga drejtoria e shkollës ku e keni rregjistruar të vlerësojë nevojat arsimore të fëmijes tuaj në komisionin* e posaçëm te ngritur në Drejtoritë Arsimore.

Ju keni të drejtë:

 • Të bëheni pjesë e vendimarrjes në lidhje me çdo çështje që ka të bëjë me arsimimin e fëmijës tuaj.
 • Të jeni pjesë e komisionit të shkollës, i cili udhëhiqet nga psikologu për hartimin e planit edukativ individual për fëmijën tuaj.

te-gjithe-ne-shkolle2Bazuar në Ligjin për Arsimin parauniversitar për fëmijët me aftësi të kufizuara nr. 69/2012 date 21.6.2012 neni 65 thotë:

 • Përfshirja dhe integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara në kopshtet dhe shkollat e zakonshme të arsimit bazë është parësore.
 • Fëmijët me aftësi të kufizuara mësojnë sipas planit mësimor e programeve lëndore të zakonshme, të përshtatura për ta, ose sipas planit mësimor e programeve lëndore të individualizuara për ta.
 • Institucionet Arsimore iu sigurojnë mësues ndihmës dhe shërbim rehabilitues.
 • Bashkia iu siguron mjedise të përshtatshme të mësimdhënies sipas standarteve të parashikuara nga Ministria e Arsimit (përfshirë këtu infrastrukturën mjedisore të përshtatshme – rampa).
Shkarkoni broshurën në PDF (download broshure)

Lexo gjithashtu

Ekspert, trajnues për monitorim dhe vlerësim të shërbimeve për personat me aftësi të kufizuara në bashkinë Lezhë.

Informacion i përgjithshëm Projekti “Forcimi i kapaciteteve të shoqërisë civile për zbatimin e të drejtave …