Tuesday , October 4 2022

Projekti “Punësimi i të rinjve në vëndin e tyre të lindjes – sfidë për ne”

AL: Shoqata SOEK-In në partneritet me shoqatën MEDPAK po zbatojnë  projektin  “Punësimi i të rinjve në vëndin e tyre të lindjes – sfidë për
ne”, në dy bashkitë Librazhd dhe Prrenjas.
Ky project po zbatohet në kuadër të nismës Ballkanike Rinore: Lidhja e Arsimit, Aftësive dhe Potencialit të Partneritetit në Praktikën Rajonale
të Punësimit, e koordinuar nga Junior Achievement Serbia, me mbështetjen financiare të BE-së.
Përmes këtij projekti do të promovohet shpirti sipërmarrës dhe do të trajnohen për sipërmarrjen 150 të rinj me qëllim punësimin e tyre në të
ardhmen duke shfrytëzuar burimet që ka vendlindja e tyre.

EN: SOEK-In association in partnership with MEDPAK are implementing the project “Employment of youth in their birth place – challenge for us”,
in the two municipalities of Librazhd and Prrenjas.
This project is being implemented under the initiative Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional
Employment Practice, coordinated by Junior Achievement Serbia with the financial support of the EU.
Through this project, the entrepreneurial spirit will be promoted and 150 young people will be trained for entrepreneurship in order to employ
them in the future, using the resources of their homeland.

#byleapproject #eu #entrepreneurship #youth

Lexo gjithashtu

Historia jone