Sunday , November 17 2019

Kërkohet konsulencë

Lezhë, Korçë, Dibër, Berat

Kërkohet Konsulencë e për “Dizajnim dhe ofrim të trajnimeve për zhvillimin organizativ, monitorimin, rrjetëzimin, integrimin dhe lobimin e personave me aftësi të kufizuar”
Consultancy required on “Design and provide trainings on organizational development, disability mainstreaming, monitoring, networking and lobbying

World Vision Shqipëri, ADRF dhe MEDPAK në kuadër të projektit “Forcimi i kapacitetet të Organizatave të Shoqërisë Civile për zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar në Shqipëri’, financuar nga BE, kërkon të kontraktojë ekspertë për hartimin e kurrikulave dhe zhvillimin e trajnimeve për temat:

  1. Ndërtimi kapaciteteve organizative
  2. Lobimi dhe advokimi
  3. Buxhetimi dhe Monitorimi
  4. Rrjetezimi
  5. Integrimi i aftësisë së kufizuar.
Shkarkoni Termat e References – ToR (PDF)
Kontaktoni:
MEDPAK
Rruga Shyqyri Ishmi, Pallati 38, Shk 1, Ap 3, 1000, Tirana, Albania
Email: info@medpak.org ose nkoka@medpak.org