Tuesday , August 11 2020

Manuale, Broshura, Buletine

Buletin i përtremuajshëm i organizatës “MEDPAK”

Ky buletin del në kuadër të projektit: “Promovimi i të drejtave të fëmijëve në arsim dhe zhvillimi tërësor i tyre”, i cili po zbatohet nga “Save the Children” në partneritet me Shoqatën “MEDPAK’ dhe Drejtoritë Arsimore Rajonale të qyteteve: Korçë, Vlorë, Gjirokastrër, Dibër, Elbasan, Burrel, …

më tepër »

Botime: Manuale, broshura, postera, fletëpalosje

MANUAL: “Në ndihmë të ekipeve shumëdisiplinore, për vlerësimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe vështirësi në të nxënë”. (Nga Marina Ndrio dhe Zela Koka) MANUAL: “T’i ndihmojmë fëmijët të rriten dhe të zhvillohen në mënyrë të shëndetshme”. (Nga Dr. Elida Cangonji Petersen dhe Marina …

më tepër »