Thursday , December 8 2022
  • Aktivizëm

  • Gjithëpërfshirje

  • Projekte

  • Konsulencë

  • Kujdes prindëror

  • Qendra burimore

  • Vullnetarizëm

  • Bashkëpunim

  • Workshope

  • Botime

MEDPAK ka si qëllim të ndihmojë prindër, profesionistë, punonjës të qeverisjes vendore, për respektimin dhe zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara. Vizioni ynë: Një botë, ku të gjithë kanë të drejta të barabarta, por nevoja të ndryshme!
- Donatorët dhe Partnerë -