Wednesday , June 26 2019
“UNË VOTOJ DHE KAM TË DREJTË TË DËGJOHEM”
MEDPAK ka si qëllim të ndihmojë prindër, profesionistë, punonjës të qeverisjes vendore, për respektimin dhe zbatimin e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara. Vizioni ynë: Një botë, ku të gjithë kanë të drejta të barabarta, por nevoja të ndryshme!
- Donatorët dhe Partnerë -